Ki H. Manteb Soedarsono – Wahyu Darma


Lampahan punika mujudaken  salah satunggaling lakon wahyu ingkang limrahipun arupi lampahan carangan, mboten kapendhet saking baboning serat Mahabharata lan Ramayana.  Sinaosa mekaten, lampahan punika saged kangge sarana nggamblangaken sambunging carios ingkang sinebad ing babonipun.

Ki H Manten Soedarsono –satunggal saking sekedhik dhalang sejati- ngangkat lakon wahyu kanthi irah-rahan Wahyu Darma.  Wahyu sampun nyebataken, dene Darma ateges lelabuhan.  Kanthi cethek utawi gampilipun rembag, Wahyu Darma mujudaken satunggaling wahyu ingkang pignanipun kangge satunggiling cara nedahaken raos darma bakti dhateng negari.  Ugi saged sinebad wahyuning kasatriyan.

Kanthi rancag, tliti lan pratitis dhalang setan punika kepareng njlentrehaken Wahyu Darma, ngiras pantes damel sambeting lampahan saking Bale Sigala-gala dhateng Wiratha Parwa.  Saking lampahan punika ugi, Pak Manteb kados-kados njlentrehaken wataking “tokoh” ingkang racakipun kadamel cemeng-pethak.  Kurawa Cemeng, Pendhawa Pethak.  Nanging beneh kaliyan padatan, Pak Manteb kados ngonceki wataking manungsa kados umumipun.  Aswatama, upaminipun kagambaraken beneh kaliyan dhalang sanes.  Nalika bodholan, kanthi cetha piyambakipun tuhu condhong dhaten Pendhawa nalika dipun dangu dening pandhita Drona.

Utawi, cobi keparenga midhangetaken nalika jejer kedhaton.  Kados pundi swasana kraton ingkang tuhu tintrim nalika Prabu Duryudana duka dhateng Resi Mitriya saking Wana Kamiyaka.  Ugi nalika para nayaka (utaminipun Pandhita Drona lan Adipati Karna ) ingkang rumaos goreh lan kamiwelas dhateng Prabu Duryudana ingkang rumaos bingah dene sampun kasil damel wiranging Pandhawa ingkang wusananipun dados tiyang buwangan amargi kawon anggenipun sesukan dhadhu duk nalika Bale Sigala-gala.

Kacariyos, Prabu Duryudana nembe rumaos bingahing penggalih amargi sampun mimpang anggenipun sesukan dhadhu lan sampun kepareng ngrebat Indraprahastha lan jajajhannipun dados kukubaning Astina.  Mboten namung punika, ing Dursanana sampun kepareng damel sasrawirang dhateng Pandhawa kanthi nyuwek kesemekannipun Dewi Drupadi lan tumindak-tumindak sanes inggang leregipun damel sengsaraning pandhawa lahir lan batosipun.

Nalika semanten, nembe tengahing raos bingah Prabu Duryudana, kadadak pinunggel sowaning Resi Mitriya saking wana Kamiyaka.  Sowanipun Resi Mitriya dhapur kepingin ngaturaken wohing kasutapanipun murih lestantun anggenipun jumeneng nata Prabu Duryudana.  Dene sarana ingkang kaaturaken Resi Mitriya inggih punika kanthi nimbali Pandhawa lan ngaturaken wangsul negari Indraprastha sak jajahanipun.  Ewasemanten, aturipun Resi Mitriya kalawau mboten ndadosaken renaning penggalih Prabu Kurupati malah kepara duka yayahsinipi saha nguman-uman dhumateng pandhita ingkang nembe prapta kalawau.  Sruning deduka Prabu Duryudana sigra ngunus Pedhang Kyai Sapu Jagad, sinambeteken jangganipun Resi Mitriya, ngantos tugel dados lan pejahipun sang resi.  Eloking kawontenan, sapejahipun Resi Mitriya raganipun ical musna.  Namung kepireng suwanten ingkang ndawahaken sod dhateng Prabu Duryudana, bilih ing perang Baratayuda mangke Prabu Duryudana badhe seda siya, pejah mboten, gesang mboten dangunipun sedasa tahun.

Bebeg penggalihipun Prabu Duryudana ngraosaken kawontenan punika.  Rahayunipun, Adipati Karna ngaturaken pamrayogi Prabu Duryudana kepareng leledhang dhateng Wana Kamiyaka ingkang saperlu paring dana driyah dhateng para kawula lan brahmana ingkang cumondhok ing mriku.  Tindakipun dhateng wana kamiyaka ugi badhe ngeram-eram dateng Para Pandhawa ing pangajab supados saya kekes manahipun wusana gampil kaajap pejahipun.

Kados pundi menggah babaring lampahan Wahyu Darma, kasumanggaaken dhumateng para sutresna budaya midhangetaken kanthi premati lampahan punika (tertamtu saksampunipun panjenengan ngunduh file ing ngandhap punika).

Kados padatan, Pak Manteb ugi kepareng ngripta aransmen gendhing enggal kanthi instrument modern kadosta saxophone, orgen, biola lsp.  Ananging perlu kacathet, bilih anggenipun kepareng nglebetaken instrument modern dhateng gamelan mboten namung “asal-asalan” ananging sakestu tliti lan pas panggenanipun.  Kasilipun estu mujudaken satunggaling orchestra ingkang mboten namung laras ananging ugi “berkelas”.

Link Download MP. Wayang Kulit KI H Manteb Soedarsono- Wahyu Darma.

 1. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_1a (talu)
 2. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_1b
 3. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_2a
 4. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_2b
 5. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_3a
 6. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_3b
 7. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_4a
 8. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_4b
 9. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_5a
 10. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_5b
 11. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_6a
 12. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_6b
 13. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_7a
 14. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_7b
 15. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_8a
 16. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_8b (tamat)

Ucapan terima kasih, kepada kakakku yang telah berkenan memberikan file ini kepada saya guna dipersembahkan kepada para sutresna budaya untuk bersama dinikmati, sekaligui sebagai upaya pelestarian kesenian jawa, khususnya wayang kulit.

About these ads

Tentang Jaman Semana

Sapa Wani Karo Aku wong Aku Ora Wani Karo Sapa-sapa

Posted on 21 April 2011, in KI H MANTEB SUDARSONO, Wahyu Darma, WAYANG, WAYANG KULIT. Bookmark the permalink. 14 Komentar.

 1. Bambang Supriyadi

  Alhandulillah….., Pak’e Galuh rak inggih sami wilujeng ta ? amien.., Suwe ora jamu.., jamu pisan Kembang Dlima ; Suwe ora temu, temu pisan nyuguh Wahyu Dharma… Terima kasih banget ini ada kesukaan saya “Talu” Siip !

 2. nDerek ngunduh, maturnuwun

 3. nderek ngunduh….!!!! matur suwun , tambahan lakon wayangipun.

 4. Lha ini dia sedulur lanang. Matur nuwun sudah mampir mas………. kabar baik???

 5. mumpung berbuah, silahkan ngunduh

 6. tambah lakon wayang??? nggih, dari sedikit akan saya lengkapi

 7. nuwun sewu mas,
  matur nuwun sampun upload lampahan wahyu darma.
  nyuwun pangapunten, saking 4b ngantos dumugi 8b(tamat) kula koq mboten sakit download nggih.
  matur nuwun sakderengipun.

 8. Wah sae sanget lampahan menika langkung-langkung ingkang ngasta Ki Manteb Soodharsono. Mung emanipun menika file ipun kok dereng jangkep. Sru manyuwun kula mbok inggiha dipun jangkepi supados mangertosi babaring lampahan. Nuwun.

 9. No 4b s/d 8b dereng saged dipun unduh. mas abimanyu

 10. KLO SAMPUN SAGET NGUNDUNG MULAI 4B S/D 8b (TAMAT)

  CARANIPUN KETIK TENG GOOGLE : “KI MANTEB SUDARSONO WAHYU DARMA_4a.mp3″ dst sampai 8b (tamat)…..

 11. Wahyu Dharma angka kaping 6 ngantos pungkasan kok boten saged dipun undhuh Mas?

 12. dipun haturaken matur suwun . . . .

 13. matur nuwun nderek ngunduh, ingkang seri 8 salajengipun koq dereng saged dipun unduh, mugi-mugi ing sanes wekdal enggal saged dipun unduh.

Dhawuh Panjenengan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: