Arsip Kategori: KI H MANTEB SUDARSONO

Ki Manteb Soedarsono – Arjuna Wiwaha

Tersebutlah, di kaki Gunung Indrakila, tepatnya di dalam Gua Mintaraga, Arjuna melaksanakan tapabrata dan begelar Begawan Mintaraga.  Ini adalah tahun ketujuh sejak peristiwa Bale Sigala-gala.  Tujuan Arjuna bertapa di Gunung Indrakila semata-mata untuk mencari ketenangan diri, disamping bentuk upaya lahir batin demi kejayaan Pandhawa.

Dari sinilah sebenarnya takdir digariskan yang nantinya akan terbukti pada Perang Baratayudha.  Barangkali dari banyak kali Pendhawa berjasa pada Kahyangan Suralaya, inilah tonggak terpenting yang nantinya akan memberi warna pada kehidupan anak-anak mendiang Prabu Pandhudewanata.

Cerita ini dimulai dari Kerajaan Himamimantaka, dimana sang Raja Raksasa bernama Prabu Newata Kawaca yang tengah jatuh hati kepada putri Bethara Indra bernama Dewi Supraba.  Kecantikan bidadari yang satu ini memang tak terkatakan, sehingga membuat Prabu Newatakawaca mempertaruhkan apapun untuk bisa mempersuntingnya.  Tak tanggung tanggung, dia mengirimkan Patih Mamangdana dan Kala Mamamngmurka untuk menghadap Bethara Guru guna meminta Dewi Supraba sekaligus meminta Tahta Suralaya.

Sudah Pasti Permintaan ini tak dikabulkan oleh para dewa.  Singkat cerita Prabu Newatakawaca berniat menggempur Suralaya.  Keberania Newatakawaca ini bukan tanpa alasan.  Dia memiliki kesaktian yang bernama Aji Gineng yang ditempatkan di tenggorokannya sehingga hampir tindak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun.  Suralaya kalang kabut, para dewa tak mampu menandingi kesaktian Raja Raksasa ini.  Reputasi Bethara Guru berada di ujung tanduk.

Disaat genting inilah Narada mendapat perintah untuk mencari bala bantuan dan jago yang mampu mengalahkan Newatakawaca.  Pilihan Narada jatuh pada Arjuna yang ketika itu tengah bertapa di kaki gunung Indrakila.  Arjuna bisa mengalahkan Prabu Newatakawaca berkat bantuan Dewi Supraba.  Atas keberhasilan ini Arjuna dijadikan raja bagi para bidadari dan diperkenannkan mengajukan beberpa permohonan.  Permohonan Arjuna inilah yang nantinya memberi warna pada Perang Baratayudha.  Pertanyaannya adalah, bagaimana Begawan Mintaraga mampu mengalahkan Newatakawaca yang memiliki Aji Gineng? Apa saja permintaan Arjuna kepada para dewa?

Cerita ini sebenarnya merupakan pertujukan live ki Manteb Sudarsono di Ditlantas Polda Metrojaya pada tahun 2008, sehingga bahasa yang disampaikanadalah bahasa visual, bahasa tontonan.  Tetapi ketika teman saya dari Bandung (Mas S) memberikan file ini, tak tahan rasanya saya ingin berbagi maka saya meminta ijinnya untuk mengupload di blog ini.  Beliau tidak keberatan.  Masalahnya adalah total file DAT lakon ini mencapai 4 GB, sehingga hampir tidak mungkin untuk saya upload dengan kepasitas bandsidh yang terbatas.  Oleh karenanya saya hanya mengupload file audio dari pertunjukan tersebut.  Itupun masih terlalu besar sehingga saya perlu memecahnya menjadi beberapa bagian.

Oleh karena itu, apabila kualitas suara jauh dari kriteria cukup, saya bisa memahami.  Maka maaf adalah kata yang tepat untuk saya sampaikan kepada anda.  Tetapi diluar semuanya, rasa puas saya bisa berbagi dengan anda.  Selamat menikmati.

 1. Arjuna Wiwaha1
 2. Arjuna Wiwaha2
 3. Arjuna Wiwaha3
 4. Arjuna Wiwaha4
 5. Arjuna Wiwaha5
 6. Arjuna Wiwaha6
 7. Arjuna Wiwaha7
 8. Arjuna Wiwaha8
 9. Arjuna Wiwaha9
 10. Arjuna Wiwaha10
 11. Arjuna Wiwaha11
 12. Arjuna Wiwaha12
 13. Arjuna Wiwaha13
 14. Arjuna Wiwaha14
 15. Arjuna Wiwaha15
 16. Arjuna Wiwaha16
 17. Arjuna Wiwaha17
 18. Arjuna Wiwaha18

Video Wayang Kulit Ki Manteb Soedarsono – Gatutkaca Wisudha

Sampun sawetawis wekdal, kadang kinasih kula Mas Bambang Supriyadi mboten ketingal rawuh ing blog punika ingkang saperlu paring lampahan enggal.  Raos kapang saking peparingipun punika, dumadakan pikantuk jampi.  Kalawingi mboten kanyana panjenenganipun kepareng paring link enggal ingkang arupi video ringgit purwa kanthi lampahan Gatutkaca Wisudha, dening Ki H Manteb Soedarsono. Emanipun, fileipun ageng-angeng udakawis 50 MB.  Dados kangge kula ingkang bandwid internetipun pas-pasan cetha rekaos sanget bandhe ngundhuh.  Nanging, kanthi alon2 wusana saged kaundhuh sedaya.

Ningali pagelaran ringgit purwa Ki Manteb Sudarsono, panci kraos “mewah”.  Geber ukuran 9 meter, gangsa jangkep slendro pelog mawi tambahan “percusi”, ringgit cakrak kanthi prada emas, waah…. Jian nyamleng tenan. Upami wonten kuciwanipun, mbok menawi saking “juru kameranipun” ingkang mboten migatosaken raos nalika mendhet gambar.  Sindhen, gangsa lan papan sanes ingkang mboten perlu, kadhang kraos ngganggu “keasyikan” kita ningali ringgit.  Nanging mboten dados punapa.

Beneh kaliyan padatan, lampahan punika wonten “ambetipun” lampahan banjaran ingkang asring kagelar dening sawargi Ki Nartosabdo.  Nanging ketingalipun, pak Manteb saged mbentenaken ing antawisipun pagelaran ingkang kangge mripat, kaliyan ingkang kangge talingan.  Lampahan banjaran ingkang asring ginelar dening Pak Narto suwargi, katujokaken kangge kaset (audio), mila rancaging lampahan tinata kanthi langkung premati.  Kosok wangsulipun, Pak Mantep sengaja nggelar lampahan punika kanthi konsentrasi video, kangge dipun tingali.  Awit saking punika, nadyan ing pagelaran “audio” mboten ketawis ginanipun adegan Beksan Srimpi ing purwakaning lampahan, sakestu kraos resep.

Kados ingkang sampun, Dhalang Setan punika ugi migatosaken babagan teknologi.  Wiwit tata lampu, audio effect lsp dipun garap kanthi premati.  Wosipun mriksani pegalaran Pak Manteb ing lampahan punika sangat negsemaken.  Kangge bab punika, kula makili kanca-kanca sutresna budaya ngaturaken gengging panuwun konjuk dhumateng Mas Bambang Supriyadi.

Cariyos kawiwitan ing Kayangan Salendrabawana nalika Bethara Guru ngawontenaken pasewakan ageng ingkang kaadep dening para dewa, kalebet Bathara Narada.  Wosing gati pasewakan, ngrembag kawontenan Kahyangan ingkang nembe salebeting mendhung lelimengan amargi pangamukipun Patih Sekipu, utusanipun Prabu Kala Pracona.  Sedaya para dewa mboten kwagang hanandhingi kridhanipun Patih Sekipu.

Sasampunipun ngawontenaken pirembagan sawetawis, wusana katetepaken bilih ingkang kaanggep badhe kwagang hanandhingi raseksa ingkang sekti mandraguna punika mboten sanes kejawi Jabang Tetuka, putranipun Raden Werkudara ingkang patutan kaliyan Dewi Arimbi.  Sinaosa nembe kemawon linahiraken, nanging pranyata Jabang Tetuka mboten saged linebur dening Patih Sekipu.  Emanipun, Putra Raden Wrekudara punika dereng saged males amargi taksih bebayi.  Awit saking punika, supados saged males kridhanipun Patih Sekipu, Jabang Tetuka kacemplungaken ing kawah Candradimuka sinartanan sedaya pusaka pethingan kagunganipun dewa, kajedhi dadosa satriya pinunjul ingkang bade dados jagoning dewa, nranggulangi panantangipun Patih Sekipu dan Prabu Kalapracona.

Awit saking dayaning pusaka lan urubing latu ing kawah Candradimuka, Jabang Tetuka kadi ginege dados jejaka selawung-lawung lan sekti mandraguna. Kasektening Raden Gatutkaca amargi pinaringan pusaka ingkang arupi Caping Basunanda, Kotang Antakusuma lan Trumpah Padakasarwa.  Jabang tetuka ugi panaringan tambahan asma, inking ing tembenipun asma punika ingkanga asring kaagem lan kasebataken inggih punika Raden Gatutkaca.

Kadospundi babaring lampahan Gatukaca Wisudha, kasumanggaaken dhumateng para sutresna budaya.  Nuwun.

*) Bagi Aanda yang kesulitan mengunduh file youtube, kami persilahkan mengunduh file asli dari Mas Bambang Supriyadi dengan kualitas yang lebih bagus, disini…………

Ki H. Manteb Soedarsono – Wahyu Darma


Lampahan punika mujudaken  salah satunggaling lakon wahyu ingkang limrahipun arupi lampahan carangan, mboten kapendhet saking baboning serat Mahabharata lan Ramayana.  Sinaosa mekaten, lampahan punika saged kangge sarana nggamblangaken sambunging carios ingkang sinebad ing babonipun.

Ki H Manten Soedarsono –satunggal saking sekedhik dhalang sejati- ngangkat lakon wahyu kanthi irah-rahan Wahyu Darma.  Wahyu sampun nyebataken, dene Darma ateges lelabuhan.  Kanthi cethek utawi gampilipun rembag, Wahyu Darma mujudaken satunggaling wahyu ingkang pignanipun kangge satunggiling cara nedahaken raos darma bakti dhateng negari.  Ugi saged sinebad wahyuning kasatriyan.

Kanthi rancag, tliti lan pratitis dhalang setan punika kepareng njlentrehaken Wahyu Darma, ngiras pantes damel sambeting lampahan saking Bale Sigala-gala dhateng Wiratha Parwa.  Saking lampahan punika ugi, Pak Manteb kados-kados njlentrehaken wataking “tokoh” ingkang racakipun kadamel cemeng-pethak.  Kurawa Cemeng, Pendhawa Pethak.  Nanging beneh kaliyan padatan, Pak Manteb kados ngonceki wataking manungsa kados umumipun.  Aswatama, upaminipun kagambaraken beneh kaliyan dhalang sanes.  Nalika bodholan, kanthi cetha piyambakipun tuhu condhong dhaten Pendhawa nalika dipun dangu dening pandhita Drona.

Utawi, cobi keparenga midhangetaken nalika jejer kedhaton.  Kados pundi swasana kraton ingkang tuhu tintrim nalika Prabu Duryudana duka dhateng Resi Mitriya saking Wana Kamiyaka.  Ugi nalika para nayaka (utaminipun Pandhita Drona lan Adipati Karna ) ingkang rumaos goreh lan kamiwelas dhateng Prabu Duryudana ingkang rumaos bingah dene sampun kasil damel wiranging Pandhawa ingkang wusananipun dados tiyang buwangan amargi kawon anggenipun sesukan dhadhu duk nalika Bale Sigala-gala.

Kacariyos, Prabu Duryudana nembe rumaos bingahing penggalih amargi sampun mimpang anggenipun sesukan dhadhu lan sampun kepareng ngrebat Indraprahastha lan jajajhannipun dados kukubaning Astina.  Mboten namung punika, ing Dursanana sampun kepareng damel sasrawirang dhateng Pandhawa kanthi nyuwek kesemekannipun Dewi Drupadi lan tumindak-tumindak sanes inggang leregipun damel sengsaraning pandhawa lahir lan batosipun.

Nalika semanten, nembe tengahing raos bingah Prabu Duryudana, kadadak pinunggel sowaning Resi Mitriya saking wana Kamiyaka.  Sowanipun Resi Mitriya dhapur kepingin ngaturaken wohing kasutapanipun murih lestantun anggenipun jumeneng nata Prabu Duryudana.  Dene sarana ingkang kaaturaken Resi Mitriya inggih punika kanthi nimbali Pandhawa lan ngaturaken wangsul negari Indraprastha sak jajahanipun.  Ewasemanten, aturipun Resi Mitriya kalawau mboten ndadosaken renaning penggalih Prabu Kurupati malah kepara duka yayahsinipi saha nguman-uman dhumateng pandhita ingkang nembe prapta kalawau.  Sruning deduka Prabu Duryudana sigra ngunus Pedhang Kyai Sapu Jagad, sinambeteken jangganipun Resi Mitriya, ngantos tugel dados lan pejahipun sang resi.  Eloking kawontenan, sapejahipun Resi Mitriya raganipun ical musna.  Namung kepireng suwanten ingkang ndawahaken sod dhateng Prabu Duryudana, bilih ing perang Baratayuda mangke Prabu Duryudana badhe seda siya, pejah mboten, gesang mboten dangunipun sedasa tahun.

Bebeg penggalihipun Prabu Duryudana ngraosaken kawontenan punika.  Rahayunipun, Adipati Karna ngaturaken pamrayogi Prabu Duryudana kepareng leledhang dhateng Wana Kamiyaka ingkang saperlu paring dana driyah dhateng para kawula lan brahmana ingkang cumondhok ing mriku.  Tindakipun dhateng wana kamiyaka ugi badhe ngeram-eram dateng Para Pandhawa ing pangajab supados saya kekes manahipun wusana gampil kaajap pejahipun.

Kados pundi menggah babaring lampahan Wahyu Darma, kasumanggaaken dhumateng para sutresna budaya midhangetaken kanthi premati lampahan punika (tertamtu saksampunipun panjenengan ngunduh file ing ngandhap punika).

Kados padatan, Pak Manteb ugi kepareng ngripta aransmen gendhing enggal kanthi instrument modern kadosta saxophone, orgen, biola lsp.  Ananging perlu kacathet, bilih anggenipun kepareng nglebetaken instrument modern dhateng gamelan mboten namung “asal-asalan” ananging sakestu tliti lan pas panggenanipun.  Kasilipun estu mujudaken satunggaling orchestra ingkang mboten namung laras ananging ugi “berkelas”.

Link Download MP. Wayang Kulit KI H Manteb Soedarsono- Wahyu Darma.

 1. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_1a (talu)
 2. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_1b
 3. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_2a
 4. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_2b
 5. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_3a
 6. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_3b
 7. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_4a
 8. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_4b
 9. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_5a
 10. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_5b
 11. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_6a
 12. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_6b
 13. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_7a
 14. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_7b
 15. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_8a
 16. KI H Manteb Soedarsono – Wahyu Darma_8b (tamat)

Ucapan terima kasih, kepada kakakku yang telah berkenan memberikan file ini kepada saya guna dipersembahkan kepada para sutresna budaya untuk bersama dinikmati, sekaligui sebagai upaya pelestarian kesenian jawa, khususnya wayang kulit.

Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya (Video)

bambang supriyadiSetahun lalu, Mas Bambang Supriyadi mengirimkan kepada kita sebuah lakon wayang yang sangat menarik yaitu Setyaki Prasetya dalam format MP3.  Hasil ripping sangat bagus, sehingga enak didengarkan.  Sampai sat ini file itu telah diunduh lebih dari 400 kali.  Sampai pada beberapa hari lalu, salah seorang rekan mengingatkan adanya broken link pada file posting tersebut.

Ketika hendak chek ke online storage, saya melihat ada folder baru dengan nama SP.  Awalnya saya tak berani membuka, karena sejauh ini Mas Bambang tidak pernah memberitahukan adanya folder itu.  Tetapi rasa penasaran saya mengalahkan semuanya.  Dalam folder tersebut, ternyata berisi file video dengan format 3 gp. Setyaki Prasetya.  Tak syak lagi, itulah yang dijanjikan mas bambang ketika mengirimkan file MP3 dengan lakon yang sama setahun yang lalu.

Dengan keterbatasan bandwidh, saya unduh juga file itu.  Membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa menuntaskannya.  Tak apalah, yang penting saya bisa menikmati sabetan si Dalang Setan dari Karanganyar, Ki H Manteb Sudarsono.

Nah Bagi Anda yang bermaksud ikut menikmati lakon Setyakki Prasetya dalam Format video (3 gp), silahka download (tanpa pasword) pada link dibawah ini :

 1. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 1a
 2. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 1b
 3. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 1c
 4. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 1d
 5. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 2a
 6. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 2b
 7. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 2c
 8. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 3a
 9. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 3b
 10. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 3c
 11. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 3d
 12. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 4a
 13. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 4b
 14. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 4c
 15. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 4d
 16. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 5a
 17. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 5b
 18. Ki Manteb Sudarsono – Setyaki Prasetya (Video) 5c

Video Wayang Kulit Ki Manteb Sudarsono, Amarta Binangun

Sebagaimana dilansir oleh Panyebar Semangat Edisi 18 tanggal 1 Mei 2010, Ki Manteb Sudarsono dari Indonesia untuk bidang Kebudayaan, Tomy Fernandez dari Philipina untuk bidang Pembangunan Regional dan seorang Pakar dari Taiwan yang tak disebutkan namanya untuk Bidang Iptek , mendapatkan penghargaaan dari Nippon Keizaei Shimbun (Nikkei), sebuah koran tertua di Jepang yang beroplah 3 juta eksemplar setiap terbitan yang upacaranya akan dilakukan tanggal 19 Mei 2010 di Tokyo, Jepang.

Oleh Nikkei, ketiga tokoh tersebut dinilai berjasa di bidang masing-masing, bukan saja pada skala regional, tetapi juga glogal.  Secara politis, kehadiran Ki Manteb Sudarsono di Jepang pada acara tersebut bisa membungkam Malaysia atas klaimnya terhadap wayang kulit.  Lebih tegas lagi, Ki Manteb menyatakan kesediaannya untuk hadir dengan sebuah syarat agar diperkenankan untuk mengenakan pakaian kejawen lengkap (Bukan Jas sebagai pakaian resmi) dan diberikan kesempatan untuk memperagakan sabet pewayangan selama 10 menit (diluar pidato yang hanya 10 menit untuk tiap penerima) dengan iringan karawitan lengkap.  Disamping itu, dia juga meminta untuk menyajikan acara ritual dilengkapi dengan pembakaran dupa.  Untuk yang terakhir ini pihak Nikkei tidak menyetujui dengan pertimbangan keamanan lokasi yang melarang penggunaaan api sekecil apapun.

Terbayang oleh saya, bagaimana Pak Manteb akan menggunakan 20 menit kesempatan langka ini untuk memperkenalkan wayang kulit pada khalayak dunia melalui event bergengsi ini.

Keterlambatan saya memposting kiriman dari Mas Bambang Supriyadi ini seakan menjadi blessing in disguess, berkah tersembunyi.  Bagaimana tidak.  Lakon Amarta binangun yang di gelar di Universitas Brawijaya Malang ini berlangsung disaat kita gayeng menghadapi klaim Malaysia terhadap kesenian wayang, lalu pada saat yang tepat saya bisa memberikan pengantar dengan mengutip berita di Panyebar Semangat tentang rencana keberangkatan Ki Manteb Sudarsono mewakili Indonesia menerima penghargaan tingkat dunia dengan wayang sebagai medianya.

Baiklah.  Amarta binangun yang saat ini saya posting adalah versi lain dari Lakon Babad Alas Wanamarta yang menceritakan kerja keras Pandhawa membangun negara Amarta.  Plot ceritanya nyaris sama hanya berbeda di masalah penekanan.  Jika babad Alas Wanamarta lebih menekankan pada hasil, sedangkan Amarta Binangun lebih pada pada prosesnya.

Seperti biasa, pak Manteb telah memberikan warna baru pada corak pewayangan.  Terasa lebih eksperimental dan terasa sekali nilai-nilai filsafatis yang terangkai sepanjang pagelaran.

Jika ada yang dinamakan kekurangan adalah faktor teknis perekaman videonya.  Terasa sekali moment-moment penting yang harusnya terlihat, terlewatkan begitu saja akibat pengambilan gambar yang kurang proporsional.  Tapi secara keseluruhan, kepiawaian Ki Manteb Sudarsono tak tertutup hanya karena aspek-aspek teknis diluar pedhalangannya sendiri.

Selamat menikmati.

Download Video Wayang Ki Manteb Sudarsono,  Amarta Binangun

Ki. H. Manteb Sudharsono, Baratayudha Jayabinangun

Sekali lagi, Mas Bambang Supriyadi menyempatkan upload file untuk kita semua.  Kali ini kembali bersama dalang setan Ki H Manteb Sudarsono dalam Lakon Baratayuda.  Sebuah lakon yang tidak sembarang dalang berani menggelar.  Terlebih untuk pagelaran live.  Dengan kata lain jika bukan dalang “linuwih” shokhibul khajad tidak akan berani naggap lakon Baratayuda.  Terlepas dari pepali dan wewaler yang kini masih kental di masyarakat jawa, Lakon baratayuda ini layak anda simak dan nikmati sebagai sarana referensi cerita perang baratayudha yang dikemas dalam 1 lakon, padat dan menggigit tanpa kehilangan substansi pewayangannya.

BARATAYUDHA

Oleh : Bambang Supriyadi

Dikisahkan perang baratayudha sudah berlangsung 15 hari, dipihak Kurawa banyak yang gugur. Prabu Duryudana jengkel terhadap Raden Kartomarmo karena Kurawa sudah hampir habis gugur di medan perang sedangkan Raden Kartomarmo masih segar-bugar, maka diusirlah dia…

Patih Sengkuni maju sebagai Senapati dibantu oleh adiknya yaitu Raden Sorobasonto dan Raden Gajagso.

Patih sengkuni yang selama ini kita kenal sebagai tokoh yang licik lagi pengecut ternyata adalah seorang patih yang sangat kebal terhadap segala senjata, kuku pancanaka dan gada Rujakpolo-nya Werkudara-pun tidak mempan.

Prabu Baladewa yang sudah sekitar tujuh bulan “Matirta” di bengawan Bagiratri ingin dilibatkan dan menyaksikan Perang Baratayudha khususnya perangnya Werkudara dengan Duryudana yang keduanya adalah sama-sama muridnya dalam hal “perang gada”. Namun demikian ternyata Duryudana walaupun tubuhnya sudah rusak dihajar oleh Werkudara tidak bisa binasa, bisa mati kalau bersama Katresnannya.

Diceritakan pula ada seorang Kurawa yang bernama Joyosusena, dia adalah pengagum Werkudara rela mati kalau yang membunuh Werkudara….

Lakon Baratayudha adalah lakon wingit (pinjam istilahnya mbak Galuh), tidak semua dalang berani menggelar lakon ini terutama yang punya hajat tentu tidak akan meninta lakon ini ada yang bilang karena takut kena “walat” (kembali ke Gugon Tuhon). Tapi kali ini Pak Manteb menggelar lakon Baratayudha disaat “ditanggap”. Entah karena saya terlanjur mengagumi pagelarannya pak Manteb… saya mendengarkan iringan karawitan Bima terutama kendangannya Pak Sunarto terasa “marem” hemm…. Dimeriahkan pula oleh Lawak Kirun Cs. Selamat menikmati…..

 1. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_1a
 2. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_1b
 3. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_2a
 4. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_2b
 5. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_3a
 6. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_3b
 7. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_4a
 8. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_4b
 9. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_5a
 10. Ki H Manteb Sudarsono, Baratayuda_5b

Admin: mewakili rekan rekan sutresna budaya wayang kulit, saya menyampaikan usapan terima kasih dan penghargaan uyang setinggi-tingginya kepada Mas Bambang Supriyadi yang telah berkenan melengkapi koleksi Wayang Kulit Ki Manteb Sudarsono.  Ditunggu untuk lakon-lakon selanjutnya…………

Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru

Inilah satu lakon yang mengandung nilai filosofis yang sudah membumi di masyarakat jawa, Manunggaling Kawula lan Gusti.  Sebuah konsep tauhid “versi kejawen” yang berupaya membeberkan siapa “sejatine aku” dimata sang Khalik dan sebaliknya keberadaan Tuhan dilihat dari pengertian “aku”.  Apakah aku berada pada “wilayah Gusti” atau “Gusti yang berada dalam “diriku” adalah pertanyaan mendasar yang seringkali menjadi area pertentangan yang tak berujung untuk mengejawantahkan  konsep Manunggaling kawula Gusti.

Dalam tokoh pewayangan, hanya Wrekudara yang berhasil menerima kawruh “sangkan paraning dumadi” esensi dari konsep tauhid dalam filsafat kejawen.  Menurut saya ini adalah laokn carangan yang betul-betul bersumber dari jawa karena Bratasena maguru berupaya mengedepankan nilai esensial dari “ruh” budaya jawa itu.  Tentunya saya tak hendak mengulas lakon ini karena sebagian besar dari anda pasti sudah sangat mengenal jalan ceritanya.  Akan tetapi Bratasena maguru ditangan Manteb Sudarsana terasa lebih “cair” dan gampang dimengerti.

Coba bandingkan dengan Dewa Rucinya Ki Narto Sabdo.  Pesan yang disampaikan terasa lebih ringan kendati kita menyadari bahwa pesan “sangkan paraning dumadi” terasa sangat sulit dicerna (paling tidak oleh saya yang sekian lama hidup dialam logika praktis) yang nyaris lupa bertutur dalam format budaya dan filosofi kejawen.

Tidak banyak yang saya ulas untuk lakon ini.  Silahkan nikmati, ambil isinya dan temukan “sejatine aki ki sapa?”

 1. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_01A
 2. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_01B
 3. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_02A
 4. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_02B
 5. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_03A
 6. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_03B
 7. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_04A
 8. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_04B
 9. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_05A
 10. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_05B
 11. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_06A
 12. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_06B
 13. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_07A
 14. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_07B
 15. Ki Manteb Sudarsono, Bratasena Maguru_08A(tamat)

MUNGKIN ANDA ORANGNYA

Ki Manteb Sudarsono. Pandhawa Sanga (Anoman Maneges)

Setelah agak lama vakum (mungkin baru teteki), lelaki ganteng ini tiba-tiba mak bedunduk muncul lagi.  Dia adalah Mas Bambang Supriyadi satu dari banyak rekan yang peduli pada blog sederhana ini dan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, menyempatkan waktu untuk convert kaset dan upload file wayang.  Saya bisa membayangkan betapa dengan kesabaran dan ketulusannya meski dibayangi bandwidh yang terbatas berhasil upload Wayang Kulit Ki Manteb Sudarsono yang kali ini menampilkan Lakon Pendhawa Sanga, salah satu lakon “wingit” yang hanya dalang tertentu berani menggelar.  Beruntung sekali blog ini bisa menampilkkan lakon ini untuk anda.

PANDHAWA SANGA (ANOMAN MANEGES)

Oleh Bambang Supriyadi

Setelah berhasil membentuk “Pandhawa Pitu” Pandhawa bermaksud mempererat dan pemperluas tali Persaudaraan dengan membentuk manunggaling “Pandhawa Sanga” yang terdiri dari Puntadhewa, Bima, Harjuna, Nakula, Sadewa  Baladewa, Kresna, Setyaki dan Hanuman.

Namun keinginan yang mulia itu ternyata menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Yang pertama datang dari Prabu Baladewa yang berpendapat bahwa tidak sepatutnya Hanuman yang hanya berupa Kera menjadi anggota “Pandhawa sanga”. Yang berikutnya hambatan datang dari para Kurawa khususnya Pandhita Durna yang menuduh bahwa para pandhawa akan memperbanyak sekutu untuk menghadapi perang Bharata Yudha, dengan suruhan murid barunya Ratu Raksasa yang bernama Prabu Sukmo Lawung bermaksud menggagalkan terbentuknya Pandhawa Sanga……

Di sini Semar dan Hanuman sebagai pamonge pandhawa benar-benar mendapat tantangan untuk mencairkan suasana yang semakin keruh dan rumit.

Simak selengkapnya bersama Ki H. Manteb Sudharsono diiringi oleh sanggar karawitan Bima, pagelaran ini direkam pada saat pentas terbuka (live) namun demikian kualitas suara bagus, dapat kita dengar jelas dan kita nikmati suara Rebab, Siter dll.

 1. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_1a
 2. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_1b
 3. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_2a
 4. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_2b
 5. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_3a
 6. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_3b
 7. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_4a
 8. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_4b
 9. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_5a
 10. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_5b
 11. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_6a
 12. Ki Manteb Sudarsono, Pendhawa Sanga_6b

Admin: mewakili rekan rekan sutresna budaya wayang kulit, saya menyampaikan usapan terima kasih dan penghargaan uyang setinggi-tingginya kepada Mas Bambang Supriyadi yang telah berkenan melengkapi koleksi Wayang Kulit Ki Manteb Sudarsono.  Ditunggu untuk lakon-lakon selanjutnya…………

Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya

SETYAKI, RADEN

SETYAKI PRASETYA

Oleh : Bambang Supriyadi

bambang supriyadiDisaat Setyaki diminta menjadi kusir Kereta Jaladara untuk mengantar Prabu Kresna ke Negara Hastina sebagai duta para Pandawa untuk menagih dan meminta kembalinya Negara Hastinya ke kekuasaan Pandawa. Setyaki paham bahwa perjalanannya kali ini adalah sangat berbahaya dan tugasnya tidak hanya mengantar Prabu Kresna tapi lebih dari itu, yaitu menjaga keselamatan Prabu Kresna. Oleh karena itu dia bersumpah bahwa dia akan menjaga dan membela Prabu Kresna dengan taruhan Jiwa dan Raganya. Di adegan lain setelah Setyaki dipermalukan oleh Burisrawa dia bersumpah lagi, disaksikan oleh Prabu Kresna bahwa dia di dalam Perang Bharatayudha kelak ingin berperang dengan Burisrawa hingga salah satunya gugur.

raden-burisrawaDiceritakan pula tentang Sandhitama Kawedhar. Prabu Karno yang selama ini kita kenal sebagai tokoh yang selalu mendukung keangkaramurkaan Prabu Duryudana, bahkan sampai mendukungnya kelak di Perang Bharatayudha melawan Pendawa walaupun dia tahu bahwa Pendawa itu adalah adik kandungnya. Di sini Prabu Karno akan menyampaikan apa sebenarnya yang ada di dalam hati dan pikirannya kepada ibundhanya Dewi Kunthi dan kepada Prabu Kresna, hingga Prabu Kresna terharu dan merangkul Prabu Karno.

Ki Manteb menyajikan cerita ini dengan inovatif adegan tidak seperti kebanyakan dalang klasik yang lainnya, baik garap gendhing yang ditambahkan Bass drum, genderang, terompet dan efek suara lainnya namun demikian juga tidak keblablasan. Pagelaran ini dimeriahkan pula oleh bintang tamu Waljinah, Yati Pesek, mBah Ranto dan Nani Rahmini…. Selamat menikmati… inilah pagelaran racikannya Ki Manteb lain dari yang lain…. Terima kasih.

 1. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 1A
 2. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 1B
 3. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 2A
 4. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 2B
 5. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 3A
 6. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 3B
 7. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 4A
 8. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 4B
 9. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 5A
 10. Ki Manteb Sudarsono, Setyaki Prasetya 5B

Catatan:

Untuk Mas Bambang Supriyadi.

Mewakili rekan-rekan setresna budaya wayang kulit, saya mengucapkan terima kasih atas semua jerih payah dan dedikasinya dalam nguri-uri seni budaya jawa. Ditunggu untuk cerita-cerita selanjutnya.